داشتم نگران میشدم چرا بچم مثل بچه های ایران هیچ شعری بلد نیست تا بخونه و هرچی تلاش کرده بودم حداقل یک" اتل متل" بهش  یاد بدم این دختر انگلیسی ما نمیتونه لغات فارسی  رو تلفظ کنه و اینقدر خنده دار  تلفظ میکنه که اینقدر میخندم که وسطش  یادگیری رو فراموش میکنیم...

 تا هفته پیش که  با هم توی تختخواب دراز کشیده بودیم و قصه تعریف میکردم و با هم آواز میخونیدم یک دفعه ای گفت: Mummy , let me to sing and you do clapping !  و شروع به خواندن شعرهاش کرد . نه یکی نه دوتا سه تا شعر کامل  باضافه یکی دو تا نصفه .     کلی ذوف زده شدم وقتی دیدم شعرهای به این طولانی رو حفظه  و اونم بدون اینکه من بهش یاد بدم. باید کلی از معلماش سپاسگذار باشم.

  اینم برای یادگاری متن شعرهاش .

1:on the bus

"The wheels on the bus go round and round , round and round, round and round
the wheels on the bus go round and round all through the town!
The horn on the bus goes beep beep beep, beep beep beep, beep beep beep
The horn on the bus goes beep beep beep all through the town!
The door on the bus goes open and shut, open and shut, open and shut,
The door on the bus goes open and shut all through the town!
The change on the bus goes clink clink clink, clink clink clink, clink clink clink,
The change on the bus goes clink clink clink all through the town!
The driver on the bus says 'move on back, move on back move on back',
The driver on the bus says 'move on back' all through the town!
The wipers on the bus go swish swish swish, swish swish swish, swish swish swish,
The wipers on the bus go swish swish swish all through the town!
The people on the bus go up and down, up and down, up and down,
The people on the bus go up and down all through the town!
The babies on the bus go WAH WAH WAH, WAH WAH WAH, WAH WAH WAH,
The babies on the bus go WAH WAH WAH all through the town!
The mommies on the bus go SHH SHH SHH, SHH SHH SHH, SHH SHH SHH,
The mommies on the bus go SHH SHH SHH all through the town!"

2- Five little ducks: 

Four little ducks went swimming one day,

Over the hill and far away.

Mother duck said, 'QUACK, QUACK, QUACK, QUACK!'

And only three little ducks came back!

 

Three little ducks went swimming one day,

Over the hill and far away.

Mother duck said, 'QUACK, QUACK, QUACK, QUACK!'

And only two little ducks came back!

 

Two little ducks went swimming one day

Over the hill and far away.

Mother duck said, 'QUACK, QUACK, QUACK, QUACK!'

And only one little duck came back!

 

One little duck went swimming one day,

Over the hill and far away.

Mother duck said, 'QUACK, QUACK, QUACK, QUACK!'

And all her five little ducks came back!

 

3.Twinkle, twinkle

Twinkle, twinkle, little star
How I wonder what you are.
Up above the world so high
Like a diamond in the sky
Twinkle, twinkle, little star
How I wonder what you are!

 

When the blazing sun is gone,
When he nothing shines upon,
Then you show your little light,
Twinkle, twinkle, all the night.
Twinkle, twinkle, little star,
How I wonder what you are!

اینم شعرهای نصفه نیمش:

A - B - C - D - E - F - G H - I - J - K - L - M - N - O - P Q - R - S - T - U and V, W - X - Y and Z Now I know my A - B - C's Next time won't you sing with me ?

 

----

Itsy bitsy spider went up the water spout
Down came the rain
And washed the spider out
Out came the sun and dried up all the rain
And the itsy bitsy spider went up the spout again


The teeny tiny spider went up the water spout
Down came the rain
And washed the spider out
Out came the sun and dried up all the rain
And the teeny tiny spider went up the spout again

The big humongous spider went up the water spout
Down came the rain
And washed the spider out
Out came the sun and dried up all the rain
And the big humongous spider went up the spout again

 

/ 0 نظر / 51 بازدید